Apmokestinamieji gaminiai

Gamintojams ir importotuojams

Apmokestinamieji gaminiai – padangos, sveriančios daugiau nei 3 kg. (naujos, restauruotos, naudotos), vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, vidaus degimo įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai.

Gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys – Vyriausybės ir (ar) jos įgaliotos institucijos nustatytas atitinkamų gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo kiekis, išreikštas procentais nuo mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį pagaminto ir (ar) įvežto bei išleisto į vidaus rinką apmokestinamųjų gaminių kiekio

Jei pageidaujate, kad jūsų įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje GIA organizuotų apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimą – registruokitės el. paštu: atliekos@gia.lt ar tel.: +370 600 900 30 ir mes tuo pasirūpinsime.

Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymo sistemą ir galimybe ja naudotis – kreipdamiesi el. paštu atliekos@gia.lt ar tel.: +370 600 900 30

 • LR atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726);
 • LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin., 1999, Nr. 47-1469);
 • LR aplinkos ministro ir LR finansų ministro įsakymu patvirtintas Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (Žin., 2008, Nr. 79-3140);
 • LR aplinkos ministro įsakymas Dėl apmokestinamųjų gaminių sąrašo formos, apmokestinamųjų gaminių sąrašo formos pildymo taisyklių, pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos, pažymos apie apmokestinamųjų gaminių panaudojimą (išvežimą) formos pildymo taisyklių, išduotų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ataskaitos ir gautų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ir šių pažymų paskirstymą organizacijos nariams ataskaitos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2008, Nr. 89-3566);
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko ir LR aplinkos ministro įsakymas dėl Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos ir Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos pildymo taisyklių, Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos ir Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos pildymo taisyklių, Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos ir jos papildomo lapo FR0521P formos, Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos, jos papildomo lapo FR0522P formos ir jos priedo FR0522S formos, Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos, jos papildomo lapo FR0523P formos ir jos priedų FR0523F ir FR0523Z formų bei Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos, jos papildomo lapo FR0524P formos ir jos priedų FR0524F ir FR0524Z formų patvirtinimo (Žin., 2008, Nr. 145-5844);
 • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Atliekų tvarkymo taisyklės (Žin. 2011, Nr. 57-2721);
 • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės (Žin., 2009, Nr. 65-2599);
 • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės (Žin. 2009, Nr. 65-2598);
 • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Reikalavimai visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašas (Žin. 2012, Nr. 80-4206);
 • LR Vyriausybės nutarimu patvirtintos Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo 2007-2012 metų užduotys (Žin. 2006, Nr. 130-4897);
 • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašas (Žin., 2009, Nr. 95-4051);
 • LR Vyriausybės nutarimu patvirtintas Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas (Žin. 2002, Nr. 40-1499);
 • LR Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3017);
 • LR Adminstracinių teisės pažeidimų kodeksas (Žin., 1985, Nr. 1-1);
 • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašas (Žin., 2009, Nr. 47-1884);
 • LR Mokesčių administravimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 63-2243).