Transporto priemonės

Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti transporto priemonių platintojams

Transporto priemonių platintojai  privalo organizuoti automobiliuose esančių baterijų ir akumuliatorių tvarkymą :

Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojai privalo:

  • nemokamai priimti vartotojų atiduodamas nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas;
  • aplinkos ministro nustatyta tvarka teikti rašytinę informaciją visiems vartotojams apie galimybę atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas tokių baterijų ir akumuliatorių platinimo vietose;
  • iš vartotojų priimtas nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui arba atiduoti jas šių baterijų ir akumuliatorių gamintojui ar importuotojui.

 

Reikalavimai produktų platintojams, priimantiems vartotojų
atiduodamas produktų atliekas

Produktų platintojai privalo užtikrinti, kad vartotojų atiduodamos produktų atliekos (pvz., elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių atliekos) (toliau – produktų atliekos) bus laikinai laikomos jų priėmimo vietoje laikantis Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Produktų platintojai nelaikomi atliekų tvarkytojais, jei priimtas vartotojų atiduodamas produktų atliekas laikinai laiko jų priėmimo vietoje ne ilgiau kaip šešis mėnesius.

Iš vartotojų priimtas produktų atliekas produktų platintojai privalo perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui ar atiduoti jas atitinkamų produktų gamintojui ar importuotojui. Iš vartotojų priimtas buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas produktų platintojai gali nemokamai pristatyti į savivaldybių įrengtas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.

Produktų platintojai priimtas pavojingųjų produktų atliekas gali patys pristatyti apdorojančiai įmonei, jei atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių sutarčių reikalavimus, taikomus pavojingųjų atliekų ir pavojingų krovinių vežimui.

Produktų platintojai turi apskaityti priimtas produktų atliekas priimtų produktų atliekų apskaitos žurnale, kuriame turi būti nurodoma įrašo data, priimtų atliekų pavadinimas ir kodas, svoris (kilogramais) ir (ar) kiekis (vienetais), atliekų vežėjas ir atliekas apdorojanti įmonė, kuriai perduodamos atliekos (įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas), dokumento ar pavojingųjų atliekų lydraščio (jei perduodamos pavojingosios produktų atliekos), nurodyto Atliekų tvarkymo taisyklių 91 punkte, numeris ir data, produktų atliekų perdavimo data.

Priimtų produktų atliekų kiekis apskaitos žurnale registruojamas ne rečiau kaip kartą per savaitę. Po produktų atliekų perdavimo atliekų tvarkytojui įrašas žurnale turi būti padarytas ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

Jei produktų atliekos priimamos rečiau kaip kartą per savaitę, priimtų produktų atliekų kiekis registruojamas iš karto po produktų atliekų priėmimo.

Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo vedimo tvarka turi būti nustatyta ir patvirtinta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu, kuriame turi būti nurodyti už priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo pildymą ir teisingą visų duomenų pateikimą atsakingi asmenys, apskaitos žurnalo saugojimo (pildymo) vieta.

Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalas turi būti saugomas atliekų priėmimo vietoje ir pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo duomenys, vedant juos kompiuteryje, turi būti kartą per 3 mėnesius atspausdinami ir patvirtinami įmonės atsakingų asmenų parašais.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 493 „DĖL INFORMACIJOS APIE DEGALŲ TAUPYMĄ IR IŠMETAMŲJŲ CO2 DUJŲ KIEKĮ PATEIKIMO VARTOTOJAMS PARDUODANT NAUJUS KELEIVINIUS AUTOMOBILIUS TVARKOS