Baterijos ir akumuliatoriai

Gamintojams ir importotuojams

Skiriamos šios baterijų ir akumuliatorių rūšys:

 • automobiliams skirtos baterijos ar akumuliatoriai. Tai baterijos ar akumuliatoriai, naudojami automobilio apšvietimui, starterio ar variklio paleidimui;
 • pramoninės baterijos ar akumuliatoriai. Tai baterijos ar akumuliatoriai, skirti naudoti tik pramonėje ar profesionalioje veikloje arba naudojami visų rūšių elektrinėse transporto priemonėse;
 • nešiojamosios baterijos ar akumuliatoriai. Tai baterijos, sagos formos elementai, sudėtinės baterijos ar akumuliatoriai, kurie yra sandarūs, gali būti nešiojami ir nėra priskiriami nei pramoninėms, nei automobiliams skirtoms baterijoms ar akumuliatoriams.

Baterijų ir akumuliatorių atliekose esančios pavojingos medžiagos kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Patekusios į aplinką (vandenį, gruntą, atmosferą), atliekos gali užteršti ją pavojingomis, toksiškomis medžiagomis (gyvsidabriu, švinu, kadmiu, chromu ir t.t.) Patekę į aplinką sunkieji metalai, rūgštys bei toksinės medžiagos didina kancerogeninį poveikį, kuris gali sukelti vėžinius susirgimus.

Baterijų ir akumuliatorių atliekose esančios pavojingos medžiagos kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Patekusios į aplinką (vandenį, gruntą, atmosferą), atliekos gali užteršti ją pavojingomis, toksiškomis medžiagomis (gyvsidabriu, švinu, kadmiu, chromu ir t.t.) Patekę į aplinką sunkieji metalai, rūgštys bei toksinės medžiagos didina kancerogeninį poveikį, kuris gali sukelti vėžinius susirgimus.

Vartotojams baterijų ir akumuliatorių atliekas būtina rūšiuoti ir atiduoti perdirbimui, t.y. mesti į baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimui skirtas talpas.Tik tokiu  būdu bus saugoma aplinka ir tausojami gamtos ištekliai.

                    Šis simbolis, kuriuo paženklintos baterijos ir akumuliatoriai reiškia, kad baterijų ir akumuliatorių atliekas reikia rinkti atskirai, nešalinti jų kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis.

GIA yra sukūrusi nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemą. Paženklinta tokiu ženklu vieta yra viena iš nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vietų.

Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymo sistemą ir galimybe ja naudotis rasite – www.gia.lt kreipdamiesi el. paštu atliekos@gia.lt ar tel.: +370 600 900 30

Baterijų ir akumuliatorių rūšys

Sudėtinės baterijos – tai baterijų ar akumuliatorių komplektas, kuriame jie yra tarpusavyje sujungti ir (arba) padengti išoriniu korpusu taip suformuojant užbaigtą vienetą, kurio galutinis vartotojas neturėtų išardyti ar atidaryti.

Sagos formos elementai – tai mažos apvalios nešiojamosios baterijos ar akumuliatoriai, kurių skersmuo didesnis už aukštį ir kurie naudojami specialiais tikslais, pavyzdžiui, klausos aparatuose, laikrodžiuose, mažuose nešiojamuosiuose įrenginiuose ir kaip atsarginiai energijos šaltiniai.

 

Baterijų ir akumuliatorių pavyzdžiai

 

Automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai

Tai švino rūgštinės, nikelio kadmio ir kitos baterijos ir akumuliatoriai, naudojami automobilio apšvietimui, starterio ar variklio paleidimui.

Pramoninės baterijos ir akumuliatoriai

Tai švino rūgštinės, nikelio kadmio, nikelio geležies ir kitos baterijos ir akumuliatoriai, skirti naudoti tik pramonėje ar profesionalioje veikloje, arba naudojami visų rūšių elektrinėse transporto priemonėse. Pavyzdžiui, baterijos ir akumuliatoriai, naudojami kaip avarinio ar pagalbinio elektros energijos tiekimo šaltiniai ligoninėse, oro uostuose ar biuruose, baterijos ir akumuliatoriai, naudojami traukiniuose, lėktuvuose, atviroje jūroje esančiose naftos gavybos platformose ar švyturiuose. Taip pat baterijos ir akumuliatoriai, sukurti išimtinai parduotuvėse ir restoranuose naudojamiems nešiojamiems mokėjimo terminalams, parduotuvėse naudojamiems brūkšninio kodo skaitytuvams, televizijose ir profesionaliose studijose naudojamai profesionaliai vaizdo aparatūrai, prie kalnakasių ir profesionalių nardytojų šalmų pritvirtinamoms kalnakasių ir nardymo lempoms, pagalbinės baterijos ir akumuliatoriai, neleidžiantys, kad elektra valdomos durys būtų blokuojamos ar suspaustų žmones, baterijos ir akumuliatoriai, naudojami valdymui ar įvairių rūšių matavimo ir valdymo įrangoje, baterijos ir akumuliatoriai, naudojami saulės pultuose, fotoįtampą ir kitus atnaujinamos energijos šaltinius naudojančiuose įrengimuose. Prie pramoninių baterijų ir akumuliatorių taip pat priskiriamos baterijos ir akumuliatoriai, naudojami elektra varomose transporto priemonėse, pavyzdžiui, elektromobiliuose, invalidų vežimėliuose, dviračiuose, oro uostuose naudojamose transporto priemonėse ir automatinėse transporto priemonėse. Čia išvardyti ne visi pavyzdžiai, todėl bet kurios baterijos ar akumuliatoriai, kurie nėra sandarūs ir nėra skirti automobiliams, turėtų būti laikomi pramoniniais.

Nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai

Tai sandarios baterijos ir akumuliatoriai, kuriuos vartotojas galėtų nesunkiai nešti rankose ir kurie nėra priskiriami nei automobiliams skirtoms, nei pramoninėms baterijoms ar akumuliatoriams. Šiai rūšiai priskiriamos bet kurios baterijos ar akumuliatoriai, kuriuos vartotojai paprastai gali naudoti buityje. Pavyzdžiui, vieno elemento baterijos (AA, AAA tipo baterijos ir pan.), taip pat baterijos ir akumuliatoriai, kuriuos vartotojai ar specialistai naudoja mobiliuosiuose telefonuose, nešiojamuosiuose kompiuteriuose, bevieliuose elektros įrankiuose, žaisluose ir buitiniuose prietaisuose, pavyzdžiui, elektriniuose dantų šepetukuose, skustuvuose ir rankiniuose dulkių siurbliuose (įskaitant panašią įrangą, naudojamą mokyklose, parduotuvėse, restoranuose, oro uostuose, biuruose ar ligoninėse) ir pan.

Nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai skirstomi į tris pagrindinius tipus:

1. neįkraunamos (vienkartinės) – cinko anglies, šarminės mangano, ličio oksido ir kt.;

2. sagos formos elementai – cinko oro, sidabro oksido, mangano oksido, ličio ir kt.;

3. įkraunamos – nikelio kadmio, nikelio metalų hidridų, ličio jonų, ličio polimerų, sandarios švino rūgštinės ir kt.

 • LR atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726);
 • LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin., 1999, Nr. 47-1469);
 • LR aplinkos ministro ir LR finansų ministro įsakymu patvirtintas Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (Žin., 2008, Nr. 79-3140);
 • LR aplinkos ministro įsakymas Dėl apmokestinamųjų gaminių sąrašo formos, apmokestinamųjų gaminių sąrašo formos pildymo taisyklių, pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos, pažymos apie apmokestinamųjų gaminių panaudojimą (išvežimą) formos pildymo taisyklių, išduotų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ataskaitos ir gautų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ir šių pažymų paskirstymą organizacijos nariams ataskaitos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2008, Nr. 89-3566);
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko ir LR aplinkos ministro įsakymas dėl Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos ir Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos pildymo taisyklių, Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos ir Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos pildymo taisyklių, Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos ir jos papildomo lapo FR0521P formos, Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos, jos papildomo lapo FR0522P formos ir jos priedo FR0522S formos, Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos, jos papildomo lapo FR0523P formos ir jos priedų FR0523F ir FR0523Z formų bei Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos, jos papildomo lapo FR0524P formos ir jos priedų FR0524F ir FR0524Z formų patvirtinimo (Žin., 2008, Nr. 145-5844);
 • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Atliekų tvarkymo taisyklės (Žin. 2011, Nr. 57-2721);
 • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktų įrengimo ir eksploatavimo taisyklės (Žin., 2001, Nr. 32-1086);
 • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 2008, Nr. 86-3439);
 • LR ūkio ministro ir LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai reikalavimų aprašas (Žin., 2008, Nr.125-4779);
 • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės (Žin., 2009, Nr. 65-2599);
 • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės (Žin. 2009, Nr. 65-2598);
 • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Reikalavimai visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašas (Žin. 2012, Nr. 80-4206);
 • LR Vyriausybės nutarimu patvirtintos Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo 2007-2012 metų užduotys (Žin. 2006, Nr. 130-4897);
 • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašas (Žin., 2009, Nr. 95-4051);
 • LR Vyriausybės nutarimu patvirtintas Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas (Žin. 2002, Nr. 40-1499);
 • LR Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3017);
 • LR Adminstracinių teisės pažeidimų kodeksas (Žin., 1985, Nr. 1-1);
 • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašas (Žin., 2009, Nr. 47-1884);
 • LR Mokesčių administravimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 63-2243).

Jei pageidaujate, kad jūsų įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje būtų pastatyta nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių surinkimo talpa ir GIA suorganizuotų jų surinkimą – registruokitės el. paštu: atliekos@gia.lt ar tel.: +370 600 900 30 ir mes tuo pasirūpinsime.

Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymo sistemą ir galimybe ja naudotis –  kreipdamiesi el. paštu atliekos@gia.lt ar tel.: +370 600 900 30